Garantie en algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor de website tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba)

 2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief en indien van toepassing inclusief recupel & bebat. Verder zijn de prijzen exclusief levering en installatie, tenzij duidelijk anders vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 3. Bestellingen

Om een product aan te kopen, dient u op de “bestel”-knop te klikken. Vervolgens krijgt u een venster te zien waarin u al uw contact- en facturatiegegevens dient in te vullen. Hierna kan u opteren om uw bestelling af te halen of te laten leveren (meer informatie hierover – zie 4.1 en 4.2). Nadat u op verzenden geklikt heeft, ontvangen wij de bestelling in onze mailbox. Wij sturen u een bevestigingsmail met de betalingsinstructies en eventuele bijkomende verzendingskosten. Aan de hand daarvan kunt u de betaling uitvoeren. U dient daarbij duidelijk uw naam en nummer van de bestelbon te vermelden.

 4. Levering

4.1 Leverinformatie

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 werkdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

4.2 Leverprijzen 

Verzendingskost onder de € 500
Vanaf € 500 wordt uw bestelling gratis verzonden.

5. Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden.

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 30 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen & schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen & factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de goederen in originele verpakking en de betreffende factuur binnen de 30 kalenderdagen na levering naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of we betalen de kostprijs terug.

Om een artikel te annuleren, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@tuinmachinewinkel.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 30 dagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd, tenzij wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, in welk geval we de kosten terugbetalen bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve een duidelijke beschrijving van de beschadiging binnen de 30 kalenderdagen samen met het artikel (de artikelen) in zijn originele verpakking en betreffende factuur naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

Voor het terugsturen van goederen tot 30kg heeft u een maximale verzendkost van €20. Dit is een raming volgens de geldende tarieven.

6. Garantie

Op alle aangeboden producten geldt een garantie tegen gebreken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De garantie voor particuliere klanten duurt 24 maanden, voor professionele klanten is dit 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie.

Om een waarborgclaim in te dienen, dient u het artikel samen met een kopie van de originele factuur terug te brengen naar:

Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba)
Kloosterstraat 92
2275 Gierle
BELGIUM

Duid op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Alle artikelen moeten schoon en droog worden geretourneerd, zo niet kunnen ze zonder meer naar u worden teruggestuurd.

 7. Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

8. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

9. Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 10. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 11. Betalingsvoorwaarden

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij bestelling te gebeuren en zonder disconto. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van het volledige factuurbedrag of van een deel ervan, wordt deze factuur en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden.

De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) zal een forfaitaire administratieve kost van 7,50 EUR in rekening gebracht worden.

Wanneer Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 75 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling een verwijlinterest aangerekend worden van 10 % per jaar.

Voor elke laattijdige terugbetaling door Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba), heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op verwijlinteresten op het verschuldigd bedrag.

De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

 12. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 13. Klachten

Alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@tuinmachinewinkel.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Indien u klachten of opmerkingen per brief wenst door te geven, kan u zich richten aan:

Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba)
Kloosterstraat 92
2275 Gierle
BELGIË

14. Contactgegevens

Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba)
Kloosterstraat 92
2275 Gierle
BELGIË
info@tuinmachinewinkel.be
+32(0)14/65.95.03

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0680.808.653 en bij het RPR Antwerpen en met btw-nummer BE0680.808.653

Rekeningnummer KBC: IBAN: BE22 7340 4469 1747 – BIC: KREDBEBB

 15. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) zijn eigendom of staan onder licentie van Tuinmachinewinkel.be (Favori Gierle bvba) of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.